Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUK WALKI "LEO"

 


 

Podstawowe informacje:
Nr KRS:    0000412827
REGON:    302063656
NIP:         785 - 179 - 70 - 83
Nr konta: 67 1090 1405 0000 0001 1869 3270

Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za pomoc.

 

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW
SZTUK WALKI "LEO"

 


 

ROZDZAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUK WALKI  ?LEO?  zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o          stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 za zm.) raz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach nie zarobkowych dla rozwoju i popularyzacji głównie kultury fizycznej i sportu, a także edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności kulturalnej i innych..

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

4. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

 

 

§ 2

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Powiatu Śremskiego, przy czym w      zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Gaj 60, 63-100 Śrem

 

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania, jak również z organami administracji rządowej lub samorządowej.

3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

 

 

 

§ 5

 

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 

§ 6

 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność  na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników ? również z grona swoich członków.

 

 

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może używać własnego znaku graficznego, skrótu

nazwy w brzmieniu STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUK WALKI  ?LEO? i pieczęci z danymi identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w językach obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 8

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1.  Organizowanie systematycznych szkoleń sportowych.

2.  Organizowanie zawodów i imprez sportowych.

3.  Uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w ramach  współzawodnictwa sportowego.

4.  Propagowanie wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa poprzez   organizowanie imprez rekreacyjnych.

5.  Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu przez zabezpieczenie środków finansowych, urządzeń i sprzętu sportowego oraz materiałów szkoleniowych.

6.  Współpracę ze szkolnictwem i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu, rekreacji i wychowaniem fizycznym młodzieży.

7.  Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży

8.  Wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i psychofizycznej  oraz zdrowotnej dzieci i młodzieży.

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym, narkotykowym i innym).

10. Edukacja pozaszkolna.

11. Opieka zdrowotna.

12. Pomoc społeczna.

13. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

14. Wspieranie inicjatyw społecznych.

15. Działalność socjoterapeutyczna.

16. Działalność kulturalna.

17. Działalność w dziedzinie środowiska i ekologii.

18. Wspieranie rolnictwa i rozwoju wsi.

 

§ 9

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1.  Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia, także poza granicami Polski.

2.  Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z unijnych programów pomocy oraz innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.  Promocję zdrowego stylu życia.

4.  Ochronę przyrody i krajobrazu.

5. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

6. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym.

8. Pozostałe pozaszkolne  formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane w tym: szkolenie z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie zawodowe, itp.

9. Naukę języków obcych.

10. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną, np.: działalność związaną z profilaktyką, promocją zdrowia, zdrowym odżywianiem, także w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych przez psychologów i psychoterapeutów.

11. Działalność obiektów służących poprawie zdrowia i kondycji fizycznej.

12. Organizowanie szkoleń i warsztatów.

13. Reklamę instytucji ,organizacji i innych jednostek wspierających Stowarzyszenie.

14. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

§ 11

 

 

 

1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna.

2.  Osoby Prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

 

 

§ 12

 

 

 

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.  Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.

3.  Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

4.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba          prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

 

 

 

§ 13

 

 

 

1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

5) należycie wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji w organach

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalno- sportowe.

 

 

§ 14

 

 

 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c) niepłacenia składek członkowskich

3) śmierci

 

§ 15

 

 

 

1.  Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

2.  Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz                                   Stowarzyszenia,

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania                                    Stowarzyszenia.

3.  Członkowie wspierający mają prawo:

 

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności                  Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na    zaproszenie tych władz.

 

4.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 16

 

 

 

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia, odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na pierwszym Walnym Zebraniu po złożeniu odwołania.

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 17

 

 

 

1.  Władzami Stowarzyszenia są:

 

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

 

 

§ 18

 

 

 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2.  Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

4.  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.

5.  Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd.

 

 

 

§ 19

 

 

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

 

 

WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW

 

 

 

 

§ 20

 

 

 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3.  Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

4.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Zwołuje się raz w roku do 30 czerwca, a sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków raz na 3 lata.

5.  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6.  Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Wyboru przewodniczącego dokonuje się na pozątku każdego Walnego Zebrania.

7.  Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.

8. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

a) z własnej inicjatywy

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

 

9.  O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków wywieszając ogłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia i zamieszczając je na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni             przed terminem Walnego Zebrania Członków.

10.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez         określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później niż w pierwszym terminie.

 

 

§ 21

 

 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 

1.  rozwiązanie Stowarzyszenia,

2.  uchwalenie zmian Statutu oraz uchwalenie i kształtowanie programu Stowarzyszenia,

3.  wnioskowanie do Zarządu o podjęciu uchwał w sprawie współpracy z innymi organizacjami,

4. wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

8.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9.  ustalanie wysokości składek członkowskich,

10. decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 22

 

 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

 

2.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku kreślonych w ust. 1 pkt. 2 i 3

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

 

 

 

 

 

ZARZĄD

 

 

 

 

§ 23

 

 

 

 

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.  Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa oraz Skarbnika.

3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 

 

 

§ 24

 

 

 

1.  Do kompetencji Zarządu należy:

 

1) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

2) realizacja chwał Walnego Zebrania Członków

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia

4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykreślania członków Stowarzyszenia,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków

8) przygotowanie na Walne Zebranie Członków propozycji w sprawie wysokości składek członkowskich

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

2.  Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

 

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 

 

 

§ 25

 

 

 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranego przez Komisję z jej składu.

 

 

 

§ 26

 

 

 

1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

 

 

§ 27

 

 

 

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

§ 28

 

 

 

Do obsługi prasowej Stowarzyszenia przewodniczący Zarządu może powołać rzecznika prasowego.

 

 

 

 

§ 29

 

 

 

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

 

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 30

 

 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego własność, oraz wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu.

 

 

 

§ 31

 

 

 

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, oraz ofiarności publicznej.

2.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 

§ 32

 

 

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 33

 

 

 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

 

 

RODDZIAŁ VI

 

 

 

ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 34

 

 

 

 

 

1.  Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku      Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).